Mundësi Punësimi

NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PA KANDIDATË TË KUALIFIKUAR, PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”, PRANË SEKTORIT TË SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, TË RISHPALLUR MË DATË 07.12.2021


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE, PËR POZICIONIN E RISHPALLUR, SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET


NJOFTIM PËR RISHPALLJEN E VENDIT VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”


NJOFTIM PER MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL “SPECIALIST PER SHTETËSINË DHE FALJET”


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE
PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHËRBIMET”


Njoftim për procedurën e lëvizjes paralele për vendin vakant “Specialist për Shërbimet”


Njoftim për shpallje, për pozicionin Specialist për Shërbimet


Shpallja e fituesit, për pozicionin, Specialist për Çështjet Ligjore


Kandidati që do të vazhdojë konkurimin,
për vendin vakant, Specialist për Çështjet Ligjore.


Mbyllja e procedurës lëvizja paralele, për vendin vakant, për pozicionin “Specialist për Çështjet Ligjore”.


Specialist për Çështjet Ligjore, pranë Sektorit Juridik, në Drejtorinë Juridike.