October 2017

D E K R E T PËR LIRIMIN E DREJTORIT TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 5, paragrafit 2, të ligjit nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, të ndryshuar, me propozim të Kryeministrit, D e k r...